Meteen naar de inhoud

Opdrachtgevers

Projectleider Talent4Life, Maatschappelijke Diensttijd in het onderwijs
Januari 2022, vanuit Stichting Fioretti Teylingen ben ik projectleider van het door mij geïnitieerde project Talent4Life MDT in het onderwijs. In 3 jaar tijd plaatsen we als projectpartners 500 leerlingen in het voortgezet onderwijs naar betekenisvolle praktijk-leerplekken waar zij aan persoonlijke leerdoelen kunnen werken in zowel het bedrijfsleven (versterken skills) als in het sociaal veld waar zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen, in contact kunnen komen met een diversiteit aan (groepen) mensen en sociale impact kunnen realiseren door bij te dragen aan de lokale samenleving.

Sparringpartner/verbinder tijdens veranderproces
2021, in opdracht van St. Radius welzijn ouderen in Leiden meegedacht in de vorm van sparringpartner en adviseur in hun proces om te komen tot nieuwe concepten van welzijn en ondersteuning. Mijn netwerk benaderd en benut voor het maken van effectieve verbindingen voor Radius met het streven naar duurzame samenwerking, o.a. met onderwijs. Verbindingen gelegd met fondsen en meegedacht over alternatieve vormen van financiering.

Adviseur landelijk Advies Team Mantelzorg
Oktober 2020 – heden, in opdracht van het Ministerie van VWS ben ik sparringpartner en adviseur voor gemeenten en steunpunten Mantelzorg op het gebied van Mantelzorgbeleid, Mantelzorgondersteuning, lokale en regionale samenwerking en uitvoeringsvraagstukken. Naast de individuele adviestrajecten verzorgt het team digitale werksessies, webinars en workshops. In 2022 is het ATM ook specifiek betrokken bij de landelijke pilot “vereenvoudiging van toegang tot mantelzorgregelingen” waaraan zo’n 80 gemeenten deelnemen. Het Advies Team Mantelzorg is verder samengesteld uit adviseurs vanuit Mantelzorg.nl en Movisie.

Coachtraject Sociaal Ondernemerschap
September 2020, in opdracht van Fonds Perspectief een coachtraject opgestart waarin met een ondernemer verkend is of en op welke wijze de huidige activiteiten omgevormd kunnen worden tot activiteiten die passen bij een Sociale Onderneming.

 

Werksessie Thema PAR Toekomstbestendig
Maart 2020, in opdracht van de PAR (Participatie Advies Raad) Waddinxveen een TROA werksessie voorbereid en uitgevoerd met deelname van PAR leden van de diverse themakamers. Uitkomsten geïnventariseerd, geanalyseerd, verwerkt in een analyse met conclusie-advies en geëvalueerd.

 

Projectmedewerker Onderwijs & Arbeidsmarkt Duin en Bollenstreek 
Januari 2020 – december 2021, in opdracht van OADB (samenwerking St. Fioretti Teylingen en Yuverta) werken aan het verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt/sociaal cultureel veld door middel van netwerkopbouw- en beheer, het opzetten van interactieve events voor leerlingen in de groensector, horeca, toerisme en health/hospitality en het ophalen, makelen en schakelen tussen vraag en aanbod.

Werksessie Thema Jeugd(zorg)
November 2019, in opdracht van de PAR (Participatie Advies Raad) Waddinxveen een plenaire werksessie voorbereid, vormgegeven en uitgevoerd op het thema Jeugd(zorg) in Waddinxveen. In vervolg op een spreker uit de Zorgsector verkend of en op welke wijze de PAR een rol weggelegd ziet voor het uitbrengen van een ongevraagd advies.

Gastles “verbroken verbindingen”
Juli 2019, op verzoek van de Haagse Hogeschool voor studenten Social Work een gastles voorbereid en verzorgd met een link naar verbroken verbindingen tussen systemen en mensen.

Moderator plenaire discussie
Mei 2019, in opdracht van St. Fietsmaatjes.nl een plenaire discussie met lokale stichtingen Fietsmaatjes voorbereid en werkvorm vormgegeven. Als moderator de discussie begeleid op interactieve wijze en afgesloten met een overzicht aan besluiten en actiepunten.

Voorbereiding, Leiding 2 focusgroepen
Oktober 2017, in opdracht van Gemeente Den Haag Afd. TUO 2 interne focusgroepen voorbereid, geleid, verslaglegging verzorgd en een analyse met conclusie & advies opgeleverd voor de Pilot Meting GAS Score MWA

Dagvoorzitter Politiek Café Gouda
Maart 2018, in opdracht van het Seniorenplatform Gouda vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen heb ik samen met hen een politiek café voorbereid en uitvoering gegeven aan interactief dagvoorzitterschap met o.a. pitches van politieke partijen, stellingen en vragenrondes vanuit de zaal.

Dagvoorzitter Vrijetijdsfestival Teylingen
Juni 2017 en 2018, dagvoorzitter/ladyspeaker in opdracht van Welzijn Teylingen dit dynamische en feestelijke buiten-event in Park Rusthof Sassenheim begeleid. Van aankondigingen voor optredens tot en met interviews met wethouders, actieve intermezzo’s en gesprekken met deelnemende organisaties en bezoekers.

 

De HLT Uitdaging

Oktober 2018 – heden, initiatiefnemer en manager van De Uitdaging. Hierin stimuleer ik op duurzame wijze Maatschappelijk Betrokken Ondernemen door ondernemers actief te verbinden met maatschappelijke instellingen en verenigingen met een ondersteuningsvraag en een Match te realiseren. Met gesloten beurs bieden ondernemers kennisoverdracht, materialen of menskracht aan.

 

Permar WS i.l.

Mei – juli 2017: lid van de Plaatsingscommissie Permar/EBA ws namens de werkgever. 

Op basis vanhet sociaal plan uitvoering geven aan het plaatsingsproces in verband met opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Permar ws per 1 januari 2018. Het voeren van gesprekken met 15 medewerkers in de functie van trajectbegeleider/werkbegeleider/werkcoach. Op basis van kennis/ervaring en wensen enerzijds en nieuwe (gewijzigde) functieprofielen van 5 verschillende gemeenten anderzijds een advies uitbrengen over passende matching.

Stichting Welzijn Teylingen

2016-2018 Projecten: doorontwikkeling functie Sociaal makelaar, opzet en vormgeving lerende wijkcentra, fondsenwerving/nieuwe geldstromen, samenwerking welzijn, onderwijs en zorg ihkv innovatieve stages MZ-VIG en Social work (bijdrage aan nieuw curriculum)

Zorgbelang Zuid Holland

2016-2017 Relatie opbouw-beheer en acquisitie t.b.v. project Gezonde zorg, gezonde regio (Zuid Holland Noord), Zorgbelang Academie, Gemeente Den Haag, Zorgpact. Dagvoorzitterschap thematische bijeenkomsten.