Ga naar de inhoud

Onderwijs, Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn

 

In veel functies waarin ik werkzaam was en nog ben in het sociaal domein heb ik samenwerking gezocht en projecten ontwikkeld waarbij verbindingen werden gelegd tussen onderwijs, arbeidsmarkt, gemeenten, zorg en welzijn (voorbeelden zie onder)

Wat kan ik voor u doen op het gebied van Onderwijs, Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn,

  • Sparringpartner, creatief meedenker of adviseur in oriëntatiefase op bijv. een nieuwe werkwijze, een innovatief project, samenhang en samenwerking op thema’s/speerpunten
  •  Vertaler van (landelijk of lokaal) beleid naar concrete projecten in de praktijk
  •  Kritisch beoordelen van projectplannen/ideeën op inhoud, haalbaarheid, proces en resultaat
  •  Kwartiermaker om samenwerkingspartners en/of nieuwe partners te betrekken bij een project of plan of gewijzigde werkwijze
  • Kwartiermaker om een nieuw concept op te zetten en in samenwerking te implementeren
  •  Verbinder tussen een organisatie of project en externe partijen om hen warm te maken en in beweging te brengen
  •  organisatie en uitvoering van Ronde tafel bijeenkomsten op thema’s
  •  Voorbereiding/uitvoering van een focussessie
  •  Voorbereiding/uitvoering van een inhoudelijke thematische bijeenkomst
  •  Benaderen en benutten van mijn netwerk voor nieuwe concepten/ideeën

Voorbeelden:

Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt.
– samenwerking met het Fioretti College en het Wellant College
Wat: creëren van stageplaatsen en werkbezoeken voor leerlingen binnen het netwerk van de HLT Uitdaging (ondernemers)
Het creëren van stageplaatsen en werkbezoeken voor leerlingen in het sociaal/maatschappelijk veld.
Coaching/begeleiding hierbij door ondernemers (en ook bv aanbod van Masterclass of Workshop)
Het werven van ondernemers voor gastlessen
Doel: bijdragen aan onderlinge verbindingen. bijdrage aan verbetering aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Jongeren in contact brengen met- en laten inspireren door ondernemers in verschillende sectoren. Dit kan invloed hebben op keuzes die jongeren moeten maken voor studie/werk richting. Ondernemers die veel vacatures te vervullen hebben kunnen jongeren stimuleren voor hun sector/banen.

Welzijn Teylingen, opdracht doorontwikkeling interne functie Sociaal Makelaar:
– Lerend Wijk Centrum
Wat: het initiëren, opzetten en vormgeven van een samenwerkingsproject tussen onderwijs, zorg, welzijn waarbij sprake is van hybride leren (onderwijs en uitvoering op de werkplek/praktijk). Belangrijkste opleidingen: social work, toegepaste psychologie en zorg/VIG MZ. Innovatief project in de regio Duin en Bollenstreek en onderdeel geworden van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap.
Doel: bijdragen aan speerpunt Economische Agenda Bollenstreek: verbeteren aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt: jongeren uit de streek kunnen leren en werken in eigen omgeving en blijven daardoor ook beschikbaar voor werk in de regio in de sectoren Zorg en Welzijn.
Welzijn: kan met deze werkwijze breder uitvoering geven aan de visie Wijkgericht werken en een concrete bijdrage leveren op inhoudelijk en uitvoerend niveau aan het nieuwe onderwijs curriculum.
Zorg: kan met deze werkwijze meer aansluiting krijgen bij wijkwerk en de aankomend professionals beter voorbereiden op hun toekomstige rol waarbij zorg en welzijn meer in elkaars verlengde liggen.
Welzijn, onderwijs en zorgpartners werken intensief samen en ontwikkelen gezamenlijk diensten/producten die in het LWC uitgevoerd kunnen worden ten bate van buurt/wijkbewoners.

Arbeidsbureau/Reïntegratiebureau Kliq Leiden en Alphen a/d Rijn:
– Project: Baan Centraal (tbv hoger opgeleide statushouders)
– Project: Baan Praktijk (tbv lager opgeleide statushouders)
Wat: vluchtelingen/statushouders een maatwerktraject van assessment t/m sollicitatietraining aanbieden, echt afgestemd op individuele achtergrond, opleidingsniveau, interesses en vaardigheden
Doel: uitstroom richting vervolgscholing, omscholing en werk.
Samenwerking met gemeenten, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Leidse Welzijns Organisatie, onderdeel WAVeS (Werk, Activiteiten, Vrijwilligerswerk en Scholing)
– Wie Meedoet Wint!
Wat: Sociaal activeringstrajecten (dagritme opbouwen/vrijwilligerswerk) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Coaching van de vrijwilligers-organisatie om dit proces goed te begeleiden.
Doel: empowerment van de vrijwilliger en uitstroom richting vrijwilligerswerk met op termijn evt. doorstroom richting scholing/werk.
Samenwerking met gemeenten, UWV, reïntegratiebedrijven, GGZ Rivierduinen, vrijwilligersorganisaties

Zorgbelang Zuid Holland
– Wijkgerichte participatie/zorg dichtbij huis
Wat: inventarisatie vanuit cliëntperspectief met zorgvragers (interviews/groepsgesprekken) hoe zorg en welzijn ervaren worden, wat gaat goed, wat kan beter, wat kan en wil cliënt zelf.
Inventarisatie vanuit cliëntperspectief met zorg en welzijnsorganisaties.
Doel: stimuleren van en samenwerken met gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn om buurt/wijkbewoners (waaronder achterbanleden Zorgbelang), mantelzorgers vanuit de wijk maar ook vanuit andere wijken die wijk/buurtgebonden mantelzorg verrichten, zorgvrijwilligers en vrijwilligers te betrekken bij (sociale)wijkteams en het buurtregisseur-werk. De inbreng (ervaringskennis en deskundigheid) en participatie van deze groepen kan het draagvlak voor netwerkvorming rondom zorgvragers bevorderen.
– Stimuleringsgesprekken cliëntperspectief inzake decentralisaties
Wat: Gespreksvoering op ambtelijk en bestuurlijk niveau bij alle gemeenten in Zuid Holland, lokaal en regionaal (beleidsmedewerker/wethouder) over de stand van zaken mbt transities en hun aanpak de komende jaren en het stimuleren van patiënt/cliëntparticipatie bij de beleidsontwikkeling
Doel: de zorgtaken van de gemeenten zijn op een goede manier ingevuld, waarbij de cliënten zo min mogelijk hinder ondervinden van de overgang. Cliënten worden betrokken bij de transities en in het beleid is het cliëntenperspectief opgenomen.

.